© 2019 MIM BULGARIA

Проект: „Развитие на управленския капацитет в "МИМ България" АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“

Актуална информация

May 31, 2018

Информация за сключени договори във връзка с проведена процедура: Избор с публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции"...

April 03, 2018

Стартира процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Сървър система – 1 бр.;

Обособена позиция 2: Технологично оборудване;

Обособена позиция 3: Дигитална баркод система - 4 бр.

Краен срок за кандидатстване: 11.04.2018г.

Приложени документи:...

November 28, 2017

Информация за сключен договор във връзка с проведена процедура "Избор с публична покана с предмет:  “Придобиване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „МИМ-България“ АД

September 28, 2017

Стартира процедурата за избор на изпълнител доставчик с обект на процедурата:  Придобиване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в „МИМ-България“ АД. Процедурата ще е съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г.

 

Краен срок за кандидатстване: 06.10.2017г.

Приложени документи:...

March 16, 2017

На 13.03.2017 г. "МИМ България" АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0449-C01 с Министерство на икономиката, за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в "МИМ - България" АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“. Проектът е финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“...

Please reload